Đổi Hội đồng khoa học Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đã họp nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp”

Ngày 25/2/2022 tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng khoa học của Bộ do TS.Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng làm chủ tịch đã đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “ Đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số”, Mã số CB2020-04, chủ nhiệm đề tài PGS.TS Cao Văn Sâm, Tổ chức chủ trì: Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực.

Đề tài nghiệm thu được trình bày có độ dày 133 trang, ngoài phần mở đầu và kết luận, có 3 chương

01

Cơ sở lý luận về đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

02

Cơ sở lý luận về đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

03

Cơ sở lý luận về đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

04

Cơ sở lý luận về đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Đề tài đã hệ thống được các khái niệm, bản chất, nội dung hoạt động truyền thông; xây dựng được khung phân tích về hoạt động truyền thông trong các cơ sở GDNN trong kỷ nguyên số; chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông trong các cơ sở GDNN; nêu ra một số kinh nghiệm quốc tế về truyền thông GDNN trong kỷ nguyên số và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Thực trạng hoạt động truyền thông trong các cơ sở GDNN, cùng với những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong quá trình thực hiện hoạt động truyền thông cũng đã được phân tích, làm rõ trong đề tài, từ đó đề xuất những giải pháp khắ