Hội đồng khoa học Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và nghề Công tác xã hội Việt Nam đã họp nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu các mô hình giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp”

Ngày 25/2/2022 tại trụ sở Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Hội đồng khoa học của Bộ do TS.Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng làm chủ tịch đã đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “ Đổi mới hoạt động truyền thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số”, Mã số CB2020-04, chủ nhiệm đề tài PGS.TS Cao Văn Sâm, Tổ chức chủ trì: Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực.